Hur vi bygger nya siter

Byggnationen av en ny site kan delas in i 4 steg:

Planering och samråd
När vi planerar placeringen av en site beaktar vi bland annat spridningen av radiovågorna, landskapets utseende samt hur många kunder som vi förväntar oss blir användare av vår anläggning. I ett första skede använder vi en avancerad datamodell för att planera var basstationerna ska stå och hur högt antennerna måste sitta för att få bästa möjliga täckning. Datamodellen bygger bland annat på detaljerade topografiska kartor och befolkningsunderlag. Är syftet med anläggningen förbättrad inomhustäckning i tex en sportarena eller ett köpcentrum, så planeras hur antenner kan placeras för att ge jämn och tillräcklig täckning i hela området där kunder vill kunna använda telefonitjänster.
Med resultatet från datamodellen som utgångspunkt går vi vidare och besöker området för den tänkta placeringen. Vi utforskar flera alternativa platser där det är möjligt att sätta upp antenner och väljer ut det området som bäst motsvarar uppsatta kriterier. I det optimala området letar vi sedan efter tänkbara platser, främst befintliga siter, tex en mast som ägs av något annat bolag, annars letar vi efter till exempel ett hustak eller en kulle. Därefter tar vi kontakt med de mark- och fastighetsägare som berörs. Först om egendomens eller byggnadens ägare ger sin tillåtelse lämnar vi in en ansökan om bygglov till de lokala myndigheterna. Är syftet inomhustäckning så görs täckningsmätningar i fastigheten för att se var förstärkning behövs.
I sista skedet av planeringen görs en projektering. Denna beskriver var utrustning och antenner ska placeras, hur kablar ska dras, hur vi når elektricitet, samt eventuell byggnation av master, teknibod och anslutningsvägar.
Planeringen är ett komplicerat pussel där vi i varje steg måste beakta placeringen av angränsande basstationers för att nätet ska bli heltäckande. Att bygga siten långt från den plats som var tänkt, eller att bygga en lägre mast än planerat betyder att fler siter måste byggas.
Byggnation
Har vi inte möjlighet att använda oss av en befintlig infrastruktur, så som en existerande mast, så måste vi bygga en lämplig struktur själva. Vi samarbetar då i med etablerade byggföretag, i stor utsträckning lokala företag. En fastighet eller mast rustas på mellan 3-7 veckor och är då klar för installation av den tekniska utrustningen.
Installation
Radiobasutrustning installeras i teknikbod eller i lämpligt utrymme befintlig byggnad. Här installeras även batterier för back-up vid eventuella strömavbrott. Så långt det är möjligt döljs antennen för att smälta in i miljön. Om antennen exempelvis sitter på ett hustak eller en fasad försöker vi bygga in den och ser även till att den målas i samma färg.
Driftsättning
När installation är färdig driftsätts siten. Detta innebär att siten kopplas ihop med transmissionsutrustningen och blir en del av det omgivande nätet så att t ex ”handover” kan göras mellan siten och omgivande siter när användarna rör sig in i den nya sitens täckningsområde alternativt när användarna lämnar det.